CREZ

Dumnezeu Trinitar

Noi credem într-un singur Dumnezeu viu și adevărat, Care există din veșnicie (Ioan 17:3) în unitate perfectă ca trei persoane egale și pe deplin divine (Matei 28:19-20):

– Tatăl

– Fiul

– Duhul Sfânt

În timp ce execută roluri distincte, dar complementare, în istoria răscumpărării omului, fiecare membru al Dumnezeirii are aceeași natură, aceleași atribute, aceeași ființă și este, în egală măsură, demn de aceeași slavă, cinste și ascultare (Ioan 1:1-4; Faptele Apostolilor 5: 3-4).

Dumnezeu Tatăl

Noi credem că Dumnezeu Tatăl a creat toate lucrurile în șase zile literale, pentru slava Lui, în conformitate cu voia Lui (Apocalipsa 4:11), prin Fiul Său, Isus Cristos. El susține toate lucrurile prin Cuvântul puterii și al harului Său, exercitând conducerea suverană peste toată creația, arătând purtare de grijă și lucrând răscumpărare (Coloseni 1:17, Evrei 1:3).

Dumnezeu Fiul

Noi credem că Isus Cristos, Fiul etern, mișcat de dragoste și în conformitate cu voința Tatălui, a luat trup omenesc (Ioan 1:1, 14, 18). Fiind conceput prin lucrarea miraculoasă a Duhului Sfânt, s-a născut din Fecioara Maria. Fiind pe deplin Dumnezeu și pe deplin om (Ioan 14:8-9), El a trăit o viață fără păcat, Și-a dat viața ca jertfă și a murit pe cruce în locul nostru, realizînd răscumpărarea pentru toți cei care își pun credința în El. El a înviat trupește și vizibil din morți a treia zi și S-a înălțat la ceruri unde, la dreapta Tatălui, este acum Cap al Trupului Său, Biserica, fiind singurul Mântuitor și Mijlocitor între Dumnezeu și om. El va reveni pe pământ în putere și glorie pentru a-Și desăvârși lucrarea de răscumpărare (1 Timotei 3:16).

Dumnezeu Duhul Sfânt

Noi credem că, în tot ceea ce face, Duhul Sfânt Îl glorifică pe Domnul Isus Cristos. El condamnă lumea în ceea ce privește păcatul, dreptatea și judecata. El îi atrage pe cei nerăscumpărați la pocăință și credință și, odată cu mântuirea, îi dă o viață spirituală nouă celui credincios, aducându-l în unire cu Cristos și cu Trupul Său. Duhul Sfânt sfințește, sigilează, umple, călăuzește, instruiește, dă pace, echipează, împuternicește, locuiește în mod permanent în cel credincios după mântuire și îi dă daruri spirituale credinciosului pentru a trăi și a sluji ca Cristos (Ioan 16:8; 13:15; Tit 3:5; Efeseni 1:22; 4:11-12; Romani 8:9-17; 12:4-8; 1 Corinteni 3:16; 12:4-5, 11-13, 19; Galateni 5:25; Evrei 2:1-4; 2 Corinteni 12:12).

Scriptura

Noi credem în cele șaizeci și șase de cărți ale Vechiului și Noului Testament ca fiind înregistrarea completă a dezvăluirii de Sine a lui Dumnezeu pentru omenire. Oameni diferiți, folosindu-și propriile stiluri și personalități, au fost conduși în mod supranatural de Duhul Sfânt să scrie cuvintele lui Dumnezeu, infailibile în scrierile originale. Prin urmare, cei care se dedică studierii contextului literal și istorico-gramatical al Scripturii pot înțelege cu acuratețe Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura este pe deplin demnă de încredere ca autoritatea noastră finală și suficientă pentru întreaga viață (2 Tim.3:16-17;2 Petru 1:20-21).

Omenirea

Noi credem că Dumnezeu l-a creat pe om, bărbat și femeie, după chipul și asemănarea Sa, fără păcat, pentru a-L slăvi pe Dumnezeu și pentru a se bucura de părtășia cu El. Fiind ispitit de Satan, dar în planul suveran al lui Dumnezeu, omul a ales în mod deliberat să nu asculte de Dumnezeu, aducând păcat, moarte și condamnare întregii omeniri. Prin urmare, toți oamenii sunt total corupți prin natură și prin alegere. Fiind înstrăinați de Dumnezeu, neavând nicio scuză și aflându-se sub mânia dreaptă a lui Dumnezeu, toți oamenii au nevoie disperată de Mântuitorul (Geneza 3:1-6; Romani 3:10-19; Romani 1:18, 32).

Mântuirea

Noi credem că Domnul Isus Cristos a murit pentru păcatele noastre în conformitate cu Scriptura, ca ispășire substitutivă, și că mântuirea nu se găsește în nimeni altul decât în El. Înainte de creație, Dumnezeu i-a ales pe cei care vor fi mântuiți și le-a acordat acest har nemeritat exclusiv pe baza plăcerii Lui suverane. Moartea lui Isus Cristos pe cruce a fost plata unică și completă pentru păcate, satisfăcând pe deplin mânia dreaptă a lui Dumnezeu pentru fiecare persoană care se întoarce de la păcat la pocăință și care își pune credința în Cristos prin har. În momentul mântuirii, fiecare persoană devine o creație nouă prin Duhul Sfânt, este îndreptățită înaintea lui Dumnezeu și are siguranța că este un copil adoptat de Dumnezeu pentru totdeauna. Credința adevărată continuă, în ascultare și iubire față de Isus Cristos, cu o viață dornică de a-L slăvi pe Dumnezeu și de a persevera până la sfârșit (Romani 8:37-39; 2 Corinteni 5:21; 1 Corinteni 12:13).

Biserica

Noi credem că, atunci când își pune credința în Domnul Isus Cristos ca Mântuitor, credinciosul este așezat în Trupul lui Cristos, Biserica universală, al cărui Cap este Isus Cristos. Scripturile le poruncesc credincioșilor să se adune la nivel local, cu scopul de a se dedica închinării, rugăciunii, învățăturii din Cuvânt, părtășiei, actelor de botez și Cină a Domnului, slujirii bisericii locale prin dezvoltarea și folosirea darurilor spirituale și ieșirii în lume pentru a face ucenici (Efeseni 1:22-23; Fapte 2:42-46; 1 Corinteni 14:26; Matei 28:18-20). Ori de câte ori se întâlnește cu regularitate, ascultând de această poruncă, poporul lui Dumnezeu este expresia locală a Bisericii sub supravegherea atentă a unei pluralități de prezbiteri. Membrii bisericii trebuie să lucreze împreună în iubire și unitate, cu dorința supremă de a-L glorifica pe Cristos (Efeseni 4:16).

Botezul și Cina Domnului

Noi credem că botezul creștin este o declarație publică a mântuirii credinciosului în Cristos, acesta identificându-se cu Cristos în moartea, îngroparea și învierea Sa, simbolizate prin scufundare în/ieșire din apă. Cina Domnului este comemorarea comunitară a morții lui Cristos până va reveni El și trebuie să fie precedată de o auto-examinare atentă (Faptele Apostolilor 2:41, Romani 6:3-6, 1 Cor. 11:20-29).

Misiune

Noi credem și așteptăm cu anticipare întoarcerea glorioasă, vizibilă și personală a Domnului Isus Cristos. Binecuvântata speranță a revenirii Sale are un impact vital asupra vieții personale, a slujirii și a misiunii credinciosului (1 Tesaloniceni 4:13-18). Noi credem în învierea trupească atât a celui mântuit, cât și a celui nemântuit. Cel nemântuit va fi înviat pentru judecată și va experimenta mânia veșnică în iad. Cel mântuit va fi înviat pentru bucuria veșnică, într-un cer nou și un pământ nou, în prezența manifestată a lui Dumnezeu (Fapte 1:3, 9; Evrei 7:25-26).

Lucrurile viitoare

Noi credem că fiecare credincios și fiecare comunitate locală de credincioși au datoria și privilegiul de a-L slăvi pe Dumnezeu, răspunzând în mod activ chemării pe care Isus Cristos o face în Marea Însărcinare de a merge și de a face ucenici din toate neamurile. Noi credem că accentul principal și prioritatea acestei chemări cad pe eforturile care stabilesc, consolidează și reproduc biserici fundamentate biblic, care vor planta apoi biserici care, la rândul lor, vor planta biserici pentru generațiile viitoare și spre slava lui Dumnezeu.